Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Helder.

je

Algemene voorwaarden Techniekwerkt bv

Artikel 1. Algemeen
1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Site door Gebruikers, het verlenen van Diensten door Techniekwerkt bv aan haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten van Techniekwerkt bv of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Techniekwerkt bv en haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger.
1.2. Eventuele door Gebruiker voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via e-mail door Techniekwerkt bv en Gebruiker zijn overeengekomen.
1.3. Techniekwerkt bv heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.
1.4. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
1.5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Techniekwerkt bv en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.
1.6. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Techniekwerkt bv zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
1.7. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

Artikel 2. Offertes - Overeenkomsten
2.1. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Techniekwerkt bv zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.
2.2. Opdrachten van Opdrachtgever binden Techniekwerkt bv pas nadat de opdracht door Techniekwerkt bv per e-mail is bevestigd, dan wel nadat Techniekwerkt bv kenbaar heeft gemaakt dat zij met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
2.3. Voor zover de afname van Diensten plaatsvindt tegen betaling van Credits, geldt het volgende. Bij de aanschaf van elke Credit geeft Techniekwerkt bv aan voor welke Dienst deze Credit bruikbaar is. Een Credit is enkel voor de aangegeven Dienst bruikbaar en kan derhalve niet voor de afname van andere Diensten van Techniekwerkt bv gebruikt worden. Eenmaal aangeschafte Credits kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld.
2.4. Voor zover de afname van Diensten toeziet op het plaatsen van vacatures, geldt in aanvulling op het in artikel 2.3 bepaalde het volgende. Met de aankoop van één Credit verkrijgt Opdrachtgever het recht om binnen één jaar een vacature te plaatsen op de Site. Een geplaatste vacature blijft vervolgens 60 dagen online, zijnde zichtbaar op de Site. Worden Credits niet voor de daarvoor geldende uiterlijke gebruiksdatum gebruikt, dan vervallen deze Credits.
2.5. Indien de plaatsing van een vacature voor afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, of een geplaatste vacature wordt herplaatst (refreshed)dan vervallen  automatisch de desbetreffende Credits waaronder mede wordt begrepen het recht op plaatsing van een (eventueel andere) vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.
2.6. Credits zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Credits mogen dus enkel worden aangewend voor het plaatsen van eigen vacatures c.q. advertenties.
2.7. Voor zover de afname van Diensten plaatsvindt tegen in de vorm van een abonnement, geldt het volgende. Bij de aanschaf van een abonnement wordt de geldende duur duidelijk aangeven. Tevens wordt geeft Techniekwerkt bv duidelijk aan voor welke dienst het abonnement bruikbaar is. Een abonnement is enkel voor de aangegeven dienst bruikbaar en kan derhalve niet voor de afname van andere diensten van Techniekwerkt bv gebruikt worden. Eenmaal aangeschafte abonnementen kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld. Verlopen abonnementen worden op verloopdatum automatisch met dezelfde duur verlengd. Het beëindigen van abonnementen dient  schriftelijk of per email te geschieden gericht aan het adres van Techniekwerkt bv  De opzegtermijn bedraagt minimaal één hele kalendermaand.

Artikel 3 Gegevens Opdrachtgever
3.1. Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Techniekwerkt bv dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Site en de Diensten af te nemen.
3.2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van Techniekwerkt bv. Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures plaatsen op de Site. Opdrachtgever mag niet in de geplaatste vacature verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Site. Door het plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft Opdrachtgever Techniekwerkt bv toestemming deze gegevens op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
3.3. Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
3.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alleen eigen vacatures geplaatst worden. Vacatures zonder identiteit van de oorspronkelijke vacaturehouder en publicaties van uitzendbureau’s/detacheringbureau’s zijn uitgesloten.
3.5 Techniekwerkt bv behoudt zich het recht voor (de teksten van) vacatures en/of bedrijfsinformatie (waaronder mede begrepen foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van Techniekwerkt bv noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en/of restitutie.Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
·     de vacature en/of bedrijfsinformatie is onjuist, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet concreet;
·     publicaties van uitzendbureau’s / detacheringbureau’s·     Opdrachtgever heeft een CV op de Site geplaatst;·     de vacature bevat een verwijzing naar andere – niet op de Site vermelde – vacatures;
·     de vacature en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of is anderszins onrechtmatig jegens derden;
·     de vacature en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code.
3.6 De door Techniekwerkt bv verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Evenwel mag een inlogaccount binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever vrij worden gebruikt. Het is technisch niet mogelijk gelijktijdig met meerdere personen gebruik te maken van één inlogaccount.
3.7 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door Techniekwerkt bv verstrekte inloggegevens.
3.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV’s plaatsen op de Site.
3.9 De door Techniekwerkt bv gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing op vacatures ongeacht of deze handmatig worden geplaatst danwel geautomatiseerd worden aangeleverd.

Artikel 4 Gegevens Werkzoekenden
4.1. Indien Werkzoekende gebruik wenst te maken van de Site, dient Werkzoekende ervoor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn CV volledig, juist en actueel zijn. De door Werkzoekende in zijn CV verstrekte informatie dient relevant te zijn en overeen te stemmen met de doelstelling van de Site. Daarnaast garandeert Werkzoekende dat hij (wettelijk) bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Site.
4.2. Techniekwerkt bv behoudt zich het recht voor de teksten van de geplaatste CV’s in te korten of te wijzigen. Techniekwerkt bv behoudt zich tevens het recht voor om CV’s te verwijderen van de Site in geval de inhoud van de CV inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 5 Gebruiksrecht tot inzage CV- en vacaturedatabase
5.1. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten betreffende een abonnement om toegang c.q. inzage te krijgen in de door Techniekwerkt bv  CV-database gelden de volgende leden van dit artikel
5.2. Opdrachtgever erkent dat Techniekwerkt bv producent is van de vacature- en CV-database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de vacature- en CV-database.
5.3. Opdrachtgever mag de vacature- en CV-database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, zulks enkel voorzover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.
5.4. Opdrachtgever mag databestanden uit de vacature- en/of CV-database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Techniekwerkt bv.
5.5. Opdrachtgever mag databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-database openstaande vacature en alleen voorzover de databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.
5.6. Techniekwerkt bv hanteert geen vaste limiet op de hoeveelheid databestanden uit de vacaturedatabase en CV-database, of delen daarvan, die Gebruiker mag gebruiken. Dit betekent echter niet dat Techniekwerkt bv ongelimiteerd gebruik toestaat. Om excessief gebruik te voorkomen behoudt Techniekwerkt bv zich het recht voor om in te grijpen wanneer Gebruiker meer databestanden uit de vacature- en/of CV-database, of delen daarvan, opvraagt dan redelijkerwijs bij normaal gebruik verwacht mag worden. Techniekwerkt bv behoudt zich verder het recht voor om, na eerder een waarschuwing te hebben gegeven, de account van Gebruiker en de toegang van Gebruiker tot de vacaturedatabase en/of CV-database in een dergelijk geval met onmiddellijke ingang te blokkeren.
5.7. Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten van Techniekwerkt bv. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de vacaturedatabase en CV-database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Techniekwerkt bv of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is geleverd in verband met de plaatsing van een CV, vacature en/of bedrijfsinformatie.
6.2. Het is Gebruiker niet toegestaan de Site of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techniekwerkt bv, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Techniekwerkt bv, een substantieel gedeelte van de inhoud van de vacaturedatabank en de CV-database op te vragen en te hergebruiken, te downloaden naar een eigen database of computersysteem en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Gebruiker van (een gedeelte van) de Site maakt - voor zover toegestaan - dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

Artikel 7 Spam        
7.1. Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van Werkzoekenden en Opdrachtgevers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature;
het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;
·     iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
·     e-mailadressen van Opdrachtgevers en/of Werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.
7.2. Indien Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt Gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Techniekwerkt bv om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 8 Uitsluiting
Techniekwerkt bv behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site en de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de etiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van Techniekwerkt bv om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Bedragen die Techniekwerkt bv vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Geheimhouding
Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van Werkzoekenden en/of Techniekwerkt bv. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Werkzoekende of Techniekwerkt bv. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database.


Artikel 10 Overmacht
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Techniekwerkt bv gebruik maakt.

Artikel 11 Onderhoud
Techniekwerkt bv is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Techniekwerkt bv ontstaat.

Artikel 12 Garantie
Techniekwerkt bv heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Techniekwerkt bv garandeert echter niet:
·     dat Werkzoekende bevoegd is een eventuele overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten;
·     dat de informatie op de Site juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door Werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV's;
·     dat Werkzoekende daadwerkelijk een overeenkomst met Opdrachtgever zal sluiten;
·     dat de Site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
·     dat de systemen van Techniekwerkt bv vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1. De totale aansprakelijkheid van Techniekwerkt bv voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever voor de betreffende Overeenkomst heeft betaald aan Techniekwerkt bv.
13.2. Techniekwerkt bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.13.3. Techniekwerkt bv sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Gebruiker. Meer in het bijzonder zal Techniekwerkt bv in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door Opdrachtgever verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de Site geplaatste informatie; de onmogelijkheid (delen van) de Site, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot fotoclips en/of video’s, te gebruiken; het feit dat de bepaalde informatie op de Site onjuist, onvolledig of niet actueel is; en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Techniekwerkt bv, waaronder de Site, door een derde.13.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Techniekwerkt bv of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Vrijwaring
Gebruiker vrijwaart Techniekwerkt bv volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Site of met door hem geplaatste CV’s, vacatures en/of bedrijfsinformatie op de Site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende CV, vacature en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.


Artikel 15 Verwijzingen
De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Techniekwerkt bv heeft geen zeggenschap over deze websites. Techniekwerkt bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16 Beveiliging
Techniekwerkt bv spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Techniekwerkt bv legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 17 Betalingsvoorwaarden
17.1. Opdrachtgever dient, het voor de Diensten verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de Site, dan wel de op de factuur, aangegeven wijze binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
17.2. Alle prijzen op de Site zijn exclusief BTW.
17.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Techniekwerkt bv gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief. Deze rente is Opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Daarnaast is Techniekwerkt bv gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan de betreffende betalingsverplichting heeft voldaan.
17.4. Indien Techniekwerkt bv genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de betreffende  Opdrachtgever aan Techniekwerkt bv worden vergoed.
17.5. Indien Opdrachtgever via maandelijkse automatische incasso het voor de Diensten verschuldigde (deel)bedrag betaalt, dient Opdrachtgever voor voldoende bank/giro saldo rond de afgesproken incassodatum zorg te dragen. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van Techniekwerkt bv, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar.

Artikel 18 Zekerheid
18.1. Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Techniekwerkt bv zekerheid te stellen in de door Techniekwerkt bv gewenste vorm.
18.2. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen voldoet aan het verzoek genoemd in het voorgaande lid, is Techniekwerkt bv gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan.

Artikel 19 Duur en beëindiging
19.1. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de gevallen genoemd in art. 19.2 en 19.4.
19.2. Elk der partijen heeft tevens het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.
19.3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in art. 18.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Techniekwerkt bv ten aanzien van die prestaties in verzuim is.19.4. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 20 Nederlands recht
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Techniekwerkt bv aangepast worden. Techniekwerkt bv adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien en voorzover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Techniekwerkt bv zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

januari 2011