Pricavy

Pricavy

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

je

Techniekwerkt bv respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.techniekwerkt.nl

Algemeen Privacy
Techniekwerkt bv respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.Techniekwerkt.nlTechniekwerkt bv gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Techniekwerkt bv wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wie is Techniekwerkt bv?
Techniekwerkt bv is een platform voor technici met een MTS, HTS of TU opleiding die op zoek zijn naar een technische baan of stage binnen Nederland. Techniekwerkt bv publiceert alleen unieke vacatures direct van werkgevers. Techniekwerkt bv streeft naar een totaalaanbod van alle openstaande technische vacatures in genoemde doelgroep. Publicatie van vacatures van uitzend- of detacheringbureaus zijn uitgesloten. Daarnaast voorziet Techniekwerkt in informatie over opleidingen in de techniek, technische brancheverenigingen, techniekbeurzen, en ontwikkelingen. Techniekwerkt bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 50816454. Techniekwerkt is te bereiken via [email protected] of 070-4157863 .

Welke gegevens worden door Techniekwerkt bv verwerkt?
Indien u aangeeft de e-mail nieuwsbrief van Techniekwerkt bv te willen ontvangen, zullen uw naam en e-mail adres verwerkt worden. Voor het gratis plaatsen van een CV op de Site dient u zich te registreren.

Voor welke doeleinden verwerkt Techniekwerkt bv gegevens?
Uw naam en e-mailadres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden. Uw e-mailadres en regio zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden zodat u kan inloggen op uw persoonlijke pagina. Techniekwerkt bv verwerkt uw e-mailadres en de overige gegevens zoals omschreven onder 2 om, indien u dit wenst, uw CV op de Site te plaatsen en werkgevers en/of intermediairs hiermee in staat te stellen te beoordelen of uw CV aansluit op de betreffende vacature en eventueel contact met u op te nemen.

Aan wie verstrekt Techniekwerkt bv gegevens?
Techniekwerkt bv zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Techniekwerkt bv kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Techniekwerkt bv. Techniekwerkt.nl behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Techniekwerkt bv, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Techniekwerkt bv zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Site of een advertentie in een landelijk dagblad. Uw op de Site geplaatste CV kan uitsluitend volledig bekeken worden door werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van Techniekwerkt bv. U kunt zelf bepalen of u uw CV al dan niet anoniem plaatst en of uw CV de status “Actief” of “Inactief” heeft. Indien u echter om andere redenen wordt of bent benaderd, kunt u dit misbruik melden bij Techniekwerkt bv  Werkgevers die beschikken over een inlogaccount van Techniekwerkt bv mogen uw CV niet openbaar maken, kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, tenzij u hier toestemming voor geeft aan de desbetreffende werkgever en/of intermediair. Indien u dit echter toch constateert, kunt u dit misbruik melden bij Techniekwerkt bv 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Techniekwerkt bv deze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de Site. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Cookies worden voornamelijk gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Techniekwerkt bv ?
De Site bevat links naar websites van derden. Techniekwerkt bv is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Evenmin is Techniekwerkt bv verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door werkgevers en/of intermediairs.Hoe beschermt Techniekwerkt bv uw gegevens?
Techniekwerkt bv draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Indien Techniekwerkt bv mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Techniekwerkt bv dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected].